Giáo án điện tử

Giáo án NGLL Khối 5

THÁNG 9 CHỦ ĐỀ: MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA EM Thứ … ngày   …  tháng 9  năm 2015 HOẠT ĐỘNG 1: LỄ KHAI GIẢNG